ಫೈಲ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವುದು